Cueva de Mendukilo

Laboratori
Subterrani

A la cova de Mendukilo s’instal·laren tres estacions climàtiques per a coneixer els seus paràmetres originals i l’impacte que generen les visites. Una a la sala d’entrada (Sala Artzainzulo), la segona a la Sala dels Llacs i la tercera a L’estatge del Drac.

Ensems es va instal·lar una quarta  a la Casa d’Acollida per a poder comparar les dades exteriors e interiors. Aquestes estacions microclimàtiques mesuren el següent:

La Sala dels Llacs disposa de dos sensors més per a controlar la temperatura de l’aigua i de la roca. Aquesta disposa d’un pluviòmetre de goteig, per a mesurar l’aigua que es filtra a la cova en comparació amb les precipitacions exteriors. 

En el tub de baixada (Jentileio), disposem d’un anemòmetre digital per controlar l’intercanvi gasós, la seva direcció i velocitat.

A l’Estatge del Drac es mesura el gas RADON per conèixer la radioactivitat natural de la cova. 

En la mateixa línia, per intentar comprendre la variabilitat de les condicions físico – químiques anuals de la cova, es recullen moltes mostres d’aigua. Disposem de 4 punts de control en la cova, per recollir les mostres i mesurar els següents paràmetres: pH, conductivitat i temperatura. A més d’aquestes dades, per mitjà d’un laboratori colorimètric portàtil, s’analitzen: els nitrats, nitrits, Calci, Magnesi, Sílice, Ferro, Sulfats, Diòxids de carboni, Oxigen dissolt… La resta de compostos es mesuren en el laboratori. 

La recollida i tractament de totes aquestes dades corre a càrrec de la Societat de Ciències Espeleològiques Alfonso Antxia. 

L’objectiu d’aquests estudis radica a conèixer en tot moment les condicions de la cova i realitzar el seu seguiment. Aquests seguiments permeten mesurar la capacitat de càrrega de la cova (quantitat de visitants que poden accedir a la cavitat), sent un bon instrument per evitar possibles impactes climàtics en la cavitat. La meta radica a garantir una gestió sostenible de les visites.

Condicions climàtiques

Documentació accessible

“Tres anys d’estudis microclimàtics a la cova de Mendukilo”

“Hidroquímica e Hidromicrobiología a Mendukilo”

“Estudi del microclima de la cova Mendukilo. Cinc anys de mesuraments.”

“Fauna troglòbia detectada a Mendukilo”

“Informe Mendukilo climàtica, 4 anys de mesuraments”

Desplaça cap amunt